Årsberetning 2014

Der blev afholdt generalforsamling med efterfølgende juelafslutning i Midtdjurs Taekwondoklub torsdag d. 18. december 2014 på Kolind Centralskole.

Referat af generalforsamling i henhold til dagsordenen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Valg af revisor

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsen

 

På valg er:

1. Formand Wandy Nielsen

2. Sekretær Elin Gregersen

3. Kasserer Erik Skytte

 

8. Valg af trænere og udvalg

9. Eventuelt

 

OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før afholdelsen af denne.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Paw Rønde blev valgt

 

Ad 2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

Formand Wandy Nielsen fremlagte beretning.

Det har været et godt år for klubben med nye sortbælter og Randers Taekwondoklub har fået en ny 4. dan SBN (stormester). Wandy takkede for et rigtig godt samarbejde med de tre andre klubber i Hwa Rang familien, Rebild, Randers og Århus. Der har været afholdt flere vellykkede arrangementer som Skærtorsdagsturen til Hamburg og ungdomslejren – begge med rekordmange deltagere. Herudover blev i november afholdt den største kupgraduering i Randers.

Wandy takkede videre alle, der har bidraget med arbejdet i klubben, herunder bestyrelsen, trænere, udvalg og forældre. En forældregruppe har på eget initiativ startet et projekt med at indsamle sponsorstøtte og fondsmidler til klubben. Dette er nødvendigt, da det er blevet dyrere at drive klubben.

Næste år starter der et børnehold, der er planlagt påsketur til Hamburg, dangradueringer og kupgradueringer. Den årlige sommerlejr vil igen i år blive i Køge.

DTF (Dansk Taekwondoforbund) har valgt ikke at lave pas længere, og det betyder, at klubben vil lave egne pas samt kun være registeret i DTF med bestyrelse og trænere. Klubben vil tegne egen forsikring for medlemmerne med bedre dækning end den, vi har i dag gennem DTF.

Wandy sluttede med en stor tak til Elin Gregersen for endnu engang at have stået for det praktiske arrangement og traktement i forbindelse med den traditionsrige juleafslutning.

Formandens beretning blev vedtaget uden bemærkninger.

 

Ad 3 Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt af Erik Skytte, som gjorde rede for klubbens ikke helt så gode økonomi. Dette skyldes dels manglende tilskud fra DTF og højere husleje for leje af træningssal. Heldigvis har der været noget sponsorstøtte, blandt andet til børnelejren. Erik gjorde opmærksom på, at det ved indbetaling er vigtigt, at medlemsnummer eller navn på medlemmet angives, indbetalinger, da det ellers kan være lidt vanskeligt at vide, hvem indbetalingen gælder for. Regnskab kan fås ved henvendelse til klubben.

Der blev spurgt til den planlagte udbygning af hal, hvor klubben muligvis kan komme til at træne under bedre forhold og til samme husleje. Karl Rathje kunne fortælle, at byggeriet var blevet forsinket pga. en budgetoverskridelse, så det vides ikke, hvornår det bliver færdigt.

 

Ad 4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Det blev besluttet at forhøje kontingentet med 25 kr. pr. kvartal.

 

Ad 5 Valg af revisor

Ole Agertoft blev genvalgt som revisor.

 

Ad 6 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag.

 

Ad 7 Valg af bestyrelsen

På valg var:

1. Formand Wandy Nielsen - genvalgt

2. Sekretær Elin Gregersen – ønskede ikke genvalg. I stedet blev Hanne Gruwier Mogensen valgt som sekretær.

3. .Kasserer Erik Skytte – genvalgt

I forbindelse med Elins Gregersens afgang som sekretær blev hun af Wandy Nielsen udnævnt til æresmedlem af Midtdjurs Taekwondoklub. Elin har været sekretær i Midtdjurs Taekwondoklub i mange år og skrev sit første referat fra et bestyrelsesmøde d. 8. november 1982. Hun har trænet ligeså længe og opnået 3. dan. Elin har gennem alle årene været meget engageret, ydmyg, klarsynet (godt for bestyrelsesarbejdet) og sørget godt for arrangementer i forbindelse med juleafslutninger, børnelejre m.v. Heldigvis fortsætter Elin med at træne i klubben.

 

Ad 8 Valg af trænere og udvalg

Trænergruppen består i 2015 af:

Grandmaster Wandy Nielsen

Cheftræner Paw Rønde.

Øvrige: Karl Rathje, Erik Skytte og Mads Winther.

Herudover kan alle sortbælter nu og da virke som instruktører.

Webudvalg (hjemmeside, Facebook ol.): Anders Harder, Hanne Gruwier Mogensen samt Ole Agertoft.

Presseudvalg: Hanne Gruwier Mogensen

Kampudvalg: Mads Winther og Paw Rønde

Sponsorudvalg: Sascha Støckel, Pernille Birk og Sonja Trier

 

Ad 9. Eventuelt

Erik Skytte redegjorde for opstart af nyt børnehold for børn fra 5-9 år, der skal fungere efter MON-principperne. Holdet starter 12. januar 2015 og skal træne mandage fra 18.00 – 18.45. Cheftræner og træner bilver Erik Skytte og Malene Kjær Thomsen. Herudover fungerer Marianne Skriver, Mathias Kindtler og Jonas Kjærgaard som træneassistenter. Der kommer annoncer i avisen efter nytår.

 

Referat ved Hanne Gruwier Mogensen

 

Juleafslutning

Før generalforsamlingen var der almindelig træning med lidt opvisning. Herefter omklædning og generalforsamling.

Da det alvorlige var overstået, gik vi over til et lettere traktement bestående af kaffe, sodavand samt æbleskiver og slik. MTK Knock Out Band bestående af Wandy Nielsen (guitar) og Hanne Gruwier Mogensen (banjo) er blevet forstærket med Erik Skytte (guitar) og Jan Vestergaard Jacobsen (guitar), og der blev fremført tre numre, hvorefter vi gik over til fælles julesang.

Præmien for bedste træningsflid blev for 3. år i træk givet til Kevin Jørgensen – meget stort tillykke.

Og så blev de sædvanlige julekurve uddelt til trænergruppen og Elin for sit store arbejde med at arrangere traktementet og lokaler.

Aftenen sluttede i god ro og orden, og vi glæder os til det næste år.

 

Af Hanne Gruwier Mogensen