Bestyrelsesmøde den 29. februar

Deltagere: Paw, Frank, Jan, Tessa, Chris

Afbud fra Søren

 

Punkt 1: Sidens sidst

Der er et godt fremmøde både på børne og voksenholdet.

Der arbejdes på at der skal ryddes op på Facebook i forhold til hvem der er med i gruppen. Jan skal have administratorrettigheder og vil derefter kigge på det. 

I forhold til fonde er der ikke en konkret mulighed eller mangel. Vi kigger på fonde hvis der kommer en aktuel sag.

 

Punkt 2: Økonomi

Der er søgt tilskud til de ukrainske medlemmer gennem kommunen og den er gået igennem.

Øget medlemstal giver en øgning af indtægter. Tilskuddet skal dække licens, graduering og bælter. Vi får dermed dækket alle udgifter. 

Chris kontakter Lone Klinge i forhold til lokaleleje. Der mangler at blive krevet betaling for et kvartal.

Chris kontakter Nikolai i forhold til manglende opkrævning for Mentoclub. 

Paw undersøger Hostmaster i forhold til betaling.

Der er lavet en fast aftale i forhold til betaling til Wandy Wha Rang

Der er afviklet gæld til Hanne. Karl har valgt at hans andel er en gave til klubben.

Det budgeteres med at der kan afvikles gæld til de restende.

Økonomien er sund og der er overskud.

Når regnskabet er på plads (lokaleleje og afvikling af gæld) vil bestyrelsen se på om der skal bruges midler på at støtte medlemmer til graduering i Hamborg og/eller sommerlejr.

 

Punkt 3: DtaF licens

Før har Chris skullet betale manuelt for hvert enkelt medlem til dansk taekwondoklub. Nu opkræves det automatisk gennem Mentoclub. Det er derfor vigtigt at medlemstallet i Mentoclub er helt korrekt. Chris skal derfor hver måned se medlemslisten igennem og sikre at det kun er aktive medlemmer der er noteret som aktive. 

Chris stiller som forslag at vi sætter kontingentet op således at klubben betaler licensen til DtaF. For det enkelte medlem vil de ikke skulle betale mere samlet. 

Bestyrelsen stiller til forslag at kontingentet stiger med 65 kr. i kvartalet og dermed betaler medlemmer ikke længere selv for skal betale licens. 

Bestyrelsen stiller til forslag at trænere + bestyrelse er fritaget fra at betale licens til DtaF så længe klubbens økonomi tillader det. Hvert år skal det tages op i bestyrelsen hvorvidt økonomien tillader ovenstående. Hvis ikke fremstilles et forslag til ændring i betingelserne på generalforsamlingen. 

 

Punkt 4: Generalforsamling

Generalforsamling den 11. april. Klokken 19 til 20.30

Forplejning: Kaffe, the og kage 

Tessa sørger for indkaldelse og sender ud via Mentoclub. 

På valg er: Formand, sekretær og bestyrelsesmedlem. (Paw, Tessa og Jan)

De ønsker alle genvalg

Forslag skal være tilsendt til sekretæren 8 dage inden generalforsamlingen. 

Paw hører Claus om vi kan være i mødelokalet

 

Punkt 5 Evt:

Jan arbejder på nye bannere til stolperne. 

Bestyrelsen arbejder på at få Mia til at rydde op på hjemmesiden.