Årsberetning 2013

Der blev afholdt generalforsamling med efterfølgende juelafslutning i Midtdjurs Taekwondoklub torsdag d. 19. december 2013 på Kolind Centralskole.

Referat af generalforsamling i henhold til dagsordenen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Valg af revisor

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsen

 

På valg er: 1. Næstformand Søren Bak Søballe

2. Kasserer Karl Rathje

 

8. Valg af trænere og udvalg

9. Eventuelt

 

OBS: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før afholdelsen af denne.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Paw Rønde blev valgt

 

Ad 2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

Formand Wandy Nielsen fremlagte beretning. Der er sket mange gode ting i løbet af året. Klubben har fået nye sortbælter, to er gradueret til 5. dan, Bo Kvorning har fået tilknyttet Rebild Taekwondoklub til de klubber, der har Wandy som stormester og cheftræner, og Søren Bak Søballe har startet en klub i Århus, også med tilknytning til Midtdjurs. Wandy ser frem til et rigtig godt samarbejde. I efteråret afholdt klubberne Midtdjurs, Randers, Rebild og Århus Hwa Rang den største kup-graduering, der har været afholdt under Wandy.

For Wandy personligt var gradueringen til 8. dan i Korea en stor oplevelse, som betyder meget.

Klubben har været på klubtur til Hamburg Skærtorsdag som sædvanlig, og der blev afholdt en meget vellykket ungdomslejr i efteråret.

Wandy takkede fordi så mange gør et godt stykke arbejde for klubben og for den traditionelle taekwondo, som trænes i klubben.

I 2014 er planlagt Black Belt Camp i Herfølge, stævne i Randers, Påsketur til Hamburg, to dangradueringer og to kupgradueringer samt sommerlejr i Køge.

Der er ligeledes en plan om at arrangere en klubtur til Korea for sortbælter sammen med Momme Knutzen fra Hinnerup. Mere om det senere.

Der er fra kommunens side planer om at lave en multihal, og bestyrelsen vil følge med i projektet. Der er evt. mulighed for at få vores eget klublokale.

Wandy sluttede med en stor tak til Elin Gregersen for endnu engang at have stået for det praktiske arrangement og traktement i forbindelse med den traditionsrige juleafslutning.

Formandens beretning blev vedtaget uden bemærkninger.

 

Ad 3 Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt af Karl Rathje. Der er 34 betalende medlemmer plus kontingentfri medlemmer (bestyrelse og trænere). Regnskabet kan fås ved henvendelse til klubben. Karl meddelte, at han trækker sig som kasserer.

 

Ad 4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Det blev besluttet at fastholde det nuværende kontingent.

 

Ad 5 Valg af revisor

Ole Agertoft blev genvalgt som revisor.

 

Ad 6 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet forslag.

 

Ad 7 Valg af bestyrelsen

 

På valg var: 1. Næstformand Søren Bak Søballe - genvalgt

2. Kasserer Karl Rathje – genvalgt som menigt medlem

 

Erik Skytte blev valgt som kasserer i stedet for Karl Rathje.

 

Ad 8 Valg af trænere og udvalg

 

Trænere:

Cheftræner: Wandy Nielsen

Trænere: Paw Rønde, Erik Skytte og Anders Harder

Assisterende trænere: Mads Winther og Hanne Gruwier Mogensen

 

Hjemmeside/blad/Facebook-udvalg: Anders Harder og Hanne Gruwier Mogensen

Kampudvalg: Mads Winther og Paw Rønde

 

Ad 9. Eventuelt

Ingen forslag.

 

Referat ved Hanne Gruwier Mogensen

 

Juleafslutning

Før generalforsamlingen var der almindelig træning med lidt opvisning. Herefter omklædning og generalforsamling.

Da det alvorlige var overstået, gik vi over til et lettere traktement bestående af kaffe, sodavand samt æbleskiver og slik. Wandy Nielsen (guitar) og Hanne Gruwier Mogensen (banjo) fremførte et par sange og der blev også sunget lidt juesange.

Præmien for bedste træningsflid blev givet til Kevin Jørgensen – stort tillykke.

Og så blev de sædvanlige julekurve uddelt til trænergruppen og Elin.

Aftenen sluttede i god ro og orden, og vi glæder os til det næste år.

 

 

Af Hanne Gruwier Mogensen