2017

Vedrørende ændringer i bestyrelse og udvalg mv.efter den ekstraordinære generalforsamling 25. april 2018 - se referat, der kan findes under Årsbereninger - 2018.

 

Årsberetning 2017

Der blev afholdt generalforsamling med efterfølgende juelafslutning i Midtdjurs Taekwondo Klub mandag d. 18. december 2017 i Kolind+Hallen i Kolind.

Referat af generalforsamling i henhold til dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

3. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Valg af revisor

6. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag fra bestyrelsen - vedtægtsændringer

7. Valg af bestyrelsen

På valg er:

       1. Formand Paw Rønde

       2. Næstformand Søren Bak Søballe (modtager genvalg)

       3. Kasserer Erik Skytte (modtager genvalg)

       4. Suppleant - vacant

8. Valg af trænere og udvalg

9. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent

Anders Harder blev valgt som dirigent. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav herefter ordet til klubbens formand.

 

Ad 2. Formandens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse

Formand Paw aflagde beretning for det forløbne år, hvor han som suppleant var blevet formand ved Wandy Nielsens død. Wandy Nielsen døde d. 21. august 2017 efter 41 års aktivt virke i Midtdjurs Taekwondo Klub. Der blev afholdt en meget vellykket dangraduering i Kolind i efteråret, hvor der også blev afholdt en lille mindehøjtidelighed for Wandy Nielsen.

Wandys død er et stort tab for klubben, og der er efterfølgende gået meget tid med møder og arbejde for bestyrelse og trænergruppe. Paw Rønde beklagede, at trænerne derfor havde været meget væk fra træningen i efteråret.

Det er et ønske, at klubben føres videre i Wandys ånd, og det er planen, at samarbejdet med Randers Taekwondo Klub, Taekwondoklubben Hwa Rang Aarhus og Nordjysk Taekwondo Center Aalborg skal styrkes, ligesom samarbejdet med de sjællandske klubber fortsætter. Første fælles arrangement for de jyske klubber i 2018 bliver et fælles stævne i Randers 3.-4. februar.

Forespurgt om oprettelse af kamphold var Paw ikke afvisende og nævnte, at man fx kunne prøve krafter med kamp ved stævnet i Randers.

Paw nævnte også, at der vil blive afholdt forskellige ”events”, som trænerne på skift er ansvarlige for. Den første er allerede afholdt med visning af en film fra klubbens ungdom. Her sås blandt andet en ung Wandy og et par meget unge drenge, nemlig Paw og Søren Bak Søballe.

Der er pt. 50 betalende medlemmer, og Paw opfordrede til, at man tænkte over, hvordan klubben kan få flere medlemmer.

Paw rettede til slut en tak til øvrige trænere og assisterende trænere, som blandt andet har været rigtig gode til at klare træningen i efteråret.

 

Ad 3 Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Kasserer Erik Skytte fortalte, at der var et lille overskud på 700 kr. Forespurgt fortalte kassereren videre, at den samlede kapital var på 1144kr. Der blev ikke fremlagt regnskab.

Ellen Conijn sagde, at det nu var 3. generalforsamling, hun var til, hvor regnskabet ikke blev fremlagt og spurgte hvorfor? Til dette svarede kassereren, at der ikke var udarbejdet et regnskab endnu, og at det ikke kunne afsluttes, før året var omme.

Da der ikke forelå et regnskab, var det ikke muligt for generalforsamlingen at godkende regnskabet.

Regnskabet skal jævnfør foreningens vedtægter fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen accepterede, at det reviderede regnskab kunne fremlægges for medlemmerne til godkendelse i løbet af januar. Det blev efterfølgende accepteret, at deadline blev skubbet til senest d. 1. marts 2018, da kassereren ikke mente, at det var muligt at nå før.

Regnskabets godkendelse afventer således fremlæggelse i klubben med revisorpåtegning senest udgangen af februar 2018.

Jan Vestergaard spurgte ind til den betaling på 100kr. pr. graduering, som hver elev betaler. Han har fået oplyst af kassereren, at pengene går ubeskåret til Master Shin, hvilket undrer ham, når klubbens økonomi ikke er så god. Paw meddelte, at spørgsmålet vil blive besvaret senere.

 

Ad 4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet for alle aldersgrupper i 2018. Hvis dette giver problemer af økonomisk art, vil emnet blive taget op senere på året. Bestyrelsen håber, at klubben får flere medlemmer i løbet af året.

Medlemmerne blev kraftigt opfordret til at indbetale til tiden – ellers kan økonimien ikke køre rundt.

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

 

Ad 5 Valg af revisor

Ole Agertoft blev genvalgt som revisor.

 

Ad 6 Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

 

Ad 6 a. Forslag fra bestyrelsen - vedtægtsændringer

Elen Bach Conijn spurgte efter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som hun gerne ville have haft sendt ud på forhånd. Hanne Gruwier Mogensen forklarede, at vedtægtsændringerne udskydes til næste generalforsamling, da bestyrelsen ikke har haft tid til at få forslaget ordentlig gennemarbejdet.

Hanne nævnte, at der blandt andet kan forventes et forslag om at adskille juelafslutning og generalforsamling ved at flytte generalforsamlingen til efter nytår, således at regnskabet kan være helt afsluttet og uddelt til medlemmerne på tidspunktet for generalforsamlingen. Det betyder også, at fx børnene ikke skal vente på, at generalforsamlingen er overstået, før selve juleafslutningen går i gang.

De kommende forslag til vedtægtsændringer bliver senest udsendt ud til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen 2018.

 

Ad 7 Valg af bestyrelsen

Før valg af bestyrelse meddelte dirigenten, Anders Harder, at han ønskede at stille op til bestyrelsen. Ruud Conijn blev valgt som forsat dirigent.

 

1. Formand Paw Rønde blev genvalgt

2. Næstformand Søren Bak Søballe blev genvalgt

3. Kasserer Erik Skytte blev genvalgt efter kampvalg med Anders Harder.

4. Suppleant Anders Harder, nyvalgt

 

Ad 8 Valg af trænere og udvalg

 

Trænere

Den nuværende trænerstab blev genvalgt og består af følgende:

 

Voksenholdet:

Cheftræner Paw Rønde.

Øvrige: Karl Rathje, Erik Skytte og Sonja Trier.

 

Børneholdet:

Cheftræner Marianne Fisher Skriver. Marianne supplerer selv holdet med hjælpere efter behov.

 

Webudvalg (hjemmeside, Facebook ol.): Anders Harder og Hanne Gruwier Mogensen fortsætter suppleret med Ole Agertoft og Ellen Conijn.

 

Så vidt muligt lægges oplysninger om klubaktiviteter, arrangementer mv. efter medlemsønske nu både på hjemmeside og Facebook. Der er lagt mere information vedr. pensum, link til taegues ol. på hjemmesiden. Hanne oplyste, at der vil blive arbejdet på oprettelse af ny hjemmeside blandt andet for at samle betalingsfunktioner og sikre overskuelighed på det område.

 

Anders fortalte, at det var Wandys ønske, at der blev startet et nyheds/klubblad op igen. Der er tidligere lavet fysiske blade, sidst af Hanne Gruwier Mogenen, i en årrække. Det er imidlertid et meget stort arbejde, og der vil i stedet blive arbejdet på at lave et e-blad.

 

Presseudvalg: Hanne Gruwier Mogensen fortsætter.

 

Kampudvalget: Beslutning om reetablering af et kamphold ligger nu hos bestyrelsen. Der kan i første omgang trænes op til klubstævnet i Randers i februar.

 

Ad 9. Eventuelt

- Ellen Conijn takkede trænergruppen for undervisning på et højt niveau og sagde, at hun var klar over, at klubben var priviligeret med det gode trænere. Personligt mærkede hun ikke savnet efter Wandy, da hun ikke følte at have kendt ham, men hun var klar over, at mange, specielt bestyrelse og trænergruppe har et kæmpesavn. Hun roste også bestyrelse og trænergruppe for at være kommet godt videre. Ellen nævnte blandt andet dan-gradueringen i efteråret, som tilsyneladende havde været en af de bedste, og også kupgradueringen i november, som var gået rigtig godt. Nu var det så første generalforsamling uden Wandy, og også den var forløbet udmærket.

Ellen sluttede af med at sige, der var lidt brok – nok mest i omklædningsrummene – og hun sagde som opfordring, at en sund klub tager brok til sig og bruger det konstruktivt.

 

- Anita Lænø og Kristina Ottesen gjorde opmærksom på, at de har bedt om at deltage med et punkt på det næste bestyrelsesmøde. De redegjorde ikke nærmere for, hvad de ønske af drøfte med bestyrelsen.

 

- Ruud Conijn spurgte, om klubben forsat kan anvende den ekstra sal om mandagen. Erik Skytte sagde, at det kan vi, og at der ikke er nogen ekstrabetaling.

 

- Marianne Fisher Skriver fortalte lidt om mon-holdet. Der er 20 børn, som alle udviser respekt og stort engagemant. Der kom 12 sorte mon-bælter i sommer og 4 mere i december. Marianne fortalte om træningen, at der er lagt en 3-måneders plan, som indeholder mere leg til de mindste og mere målrettet træning til de ældste, specielt med øje på dem, der nærmer sig ungdoms- og voksenholdet.

 

Hun sluttede med at rette en tak til forældre og til de assisterende trænere, Sonja Trier, Anders Harder, Benjamin Dilling Pedersen og Malene Kjær Thomsen samt til cheftræner SBN Paw Rønde.

 

- Erik gjorde opmærksom på, at stævnet i Randers i februar indeholdt meget andet end kamp.

 

- Jenna Skovmand foreslog, at klubben fik en karatetræner ud en aften. Hanne Gruwier Mogensen syntes, at det er en god ide og gjorde samtidig opmærksom på, at både Ellen og Ruud Conijn var vikingekæmpere og at denne type kamp måske også kunne være god at vise, og at Randy Møller i Randers er en dygtig kæmper med sværd.

 

- Jacob Skovmand foreslog, at man ved vedtægtsændringerne indskrev stemmeret til fx 1 voksen pr. monbarn.

 

Referat ved Hanne Gruwier Mogensen, sekretær.

 

 

Juleafslutning

Inden generalforsamlingen var der almindelig træning med lidt opvisning og mulighed for at forsøge sig med gennembrydninger – og det gik bare rigtig godt.

 

Herefter omklædning, generalforsamling og julehygge.

 

Omkring 50 deltog i det efterfølgende hyggearrangement med kaffe, sodavand samt æbleskiver og slik, serveret af halpersonalet. Stor tak til dem.

 

Sonja Trier underholdet med et par julemelodier på keybord, hvorefter Jan Vestergaard og Hanne Gruwier Mogensen uddelte nogle sange, og akkompanierede disse på guitar og banjo.

 

Herefter blev der uddelt pokaler for bedste træningsflid.

Fra panterholdet uddelte Marianne Skriver først ros og fremhævede Oliver Andreasen, som fik pokalen for at have flest træningstimer.

Pokalen for børneholdet Panterne og for have gennemgået en meget stor udvikling i løbet af året gik til Frederik Fisher Skriver, som også blev rost for sin gode energi, gode geist, gode forståelse og store udvikling. Stort tillykke til begge.

Fra ungdoms- og voksenholdet oplyste Erik Skytte, at der i løbet af året havde været 88 træninger i alt. Pokalen for bedste træningsflid for voksenholdet gik til Bjørn Smed med 74 træningspas – skarpt forfulgt af Rosa med 71 og Ellen Conijn med 68 – stort tillykke.

Aftenen sluttede i god ro og orden, og vi glæder os til det næste år.

 

Af Hanne Gruwier Mogensen, sekretær.